Biografie

  BILDHAUEREI + POESIE + MUSIK = RYSZARD ZAJĄC

ZUM 50-JÄHRIGEN JUBILÄUM SEINES KÜNSTLERISCHEN SCHAFFENS HAT RYSZARD ZAJĄC EINE AUSWAHL VON GEDICHTEN UND KUNStWERKEN DER LEtZtEN 12 JAHRE IN DEM KUNStALBUM: »ANGESPANNtE GEFÜHLE« ZUSAMMENGEStELLt.

GEBOREN UND AUFGEWACHSEN IN DER KUNStAtMOSPHÄRE »FLOWER POWER«-GENERAtION IM RIESENGEBIRGE IN JELENIA GORA IN POLEN vERStEHt ER SICH ALS EUROPÄER UND WELtBÜRGER.

2007 vERLEGt ZAJĄC SEINEN LEBENSMIttELPUNKt NACH DEUtSCHLAND. ER LEBt IM KLEINEN StÄDtCHEN FORSt AN DER POLNISCHEN GRENZE BEI SEINER MUSE: NAtALJA HEIN. SIE WIRD SEINE INSPIRAtION + MODEL UND EHEFRAU. SIEHALtENZUSAMMENWORKSHOPS UNDORGANISIEREN AUSStELLUNGEN IN vERSCHIEDENEN StÄDtEN EUROPAS. BEREISEN GEMEINSAM vIELE LÄNDER, UM NEUE

IDEEN ZU SAMMELN. BESONDERES INtERESSE GILt DABEI DER GRIECHISCHEN MYtHOLOGIE, GESCHICHtE UND KULtUR DER UREINWOHNER AUStRALIENS, NORWEGENS StABKIRCHEN AN DEN FJORDEN, DEN SAGEN DER WIKINGER UND GEORGIEN MIt KAUKASUS BIS PROMEtHEUSHÖHLE.

FOLGEN WIR ZAJĄC UND SEINER MUSE IN DAS RIESENGEBIRGE, ENtDECKEN WIR SEINE MUSIKALISCHE QUELLE.
DIE StABKIRCHE »WANG« IN KARPACZ, WO ER 27 JAHRE KOMPONISt UND SCHRIFtStELLER FÜR DEN EvANGELISCHEN CHOR »GRUPPE WANG« WAR.

  RZEŹBA + POEZJA + MUZYKA = RYSZARD ZAJĄC

NA JUBILEUSZ 50 LECIA PRACY tWÓRCZEJ RYSZARD ZAJĄC WYBRAŁ WIERSZE+SZKICE+RZEŹBY Z OStAtNICH 12 LAt I UMIEŚCIŁ W ALBUMIE »NAPIĘCIA UCZUĆ«.

URODZONY I WYRAStAJĄCY W AtMOSFERZE SZtUKI POKOLE- NIA »DZIECI KWIAtY« W KOCHANYCH GÓRACH KARKONOS- ZE, MIAStO JELENIA GÓRA.
CZUJE SIĘ BARDZIEJ EUROPEJCZYKIEM-OBYWAtELEM ŚWIAtA.

W 2007 ROKU ZAJĄC PRZENOSI CAŁĄ PRACOWNIĘ DO NIEMIEC, ŻYJE I tWORZY W MAŁYM MIAStECZKU FORSt. NA GRANICY Z POLSKĄ WRAZ Z MUZĄ NAtALIE HEIN, KtÓRA StAŁA SIĘ JEGO INSPIRACJĄ+MODELEM I ŻONĄ, PRZYGOtOWUJĄ WYStAWY I PLENERY W RÓŻNYCH KRAJACH EUROPY.

RAZEM WĘDRUJĄ PRZEZ KRAJE, KtÓRE ICH DUCHOWO INSPI- RUJĄ NP.: PRZEZ AUStRALIĘ Z ABORYGEŃSKĄ RELIGIĄ I SZtUKĄ, AŻ DO GŁĘBIN »GREAt BARRIER REEF«.
PRZEZ GRECJĘ Z JEJ MItOLOGICZNĄ HIStORIĄ.

PRZEZ NORWEGIĘ Z SAGAMI I DREWNIANYMI ŚWIAtYNIAMI NAD FIORDEM.
PRZEZ GRUZJĘ, NA WYSOKI KAUKAZ LUB DO JASKINI PROMEtEUSZA.

MOŻNA ICH SPOtKAĆ RÓWNIEŻ W KOCHANYCH KARKONOSZACH, WĘDRUJĄC NA NARtACH LUB Z PLECAKIEM PIESZO, DOtRZEMY ZA MUZĄ I ZA ZAJĄCEM DO ŹRÓDŁA JEGO DUCHOWYCH tRANSFORMACJI. DO KOŚCIÓŁKA »WANG« W KARPACZU, GDZIE PRZEZ 27 LAt KOMPONOWAŁ I PISAŁ tEKStY DLA PROtEStANCKIEGO CHÓRU »GRUPA WANG«.

»YETI«, 2018

 SCULPTURES + POEMS + MUSIC = RYSZARD ZAJĄC

TO COMMEMORAtE tHE 50tH ANNIvERSARY OF HIS ARtIStIC LIFE, RYSZARD ZAJĄC PRESENtS A SELECtION OF POEMS AND ARtWORKS FROM tHE LASt 12 YEARS IN AN SERIES ENtItLED: »tENSE FEELINGS«.

BORN AND RAISED IN tHE INSPIRING AtMOSPHERE OF tHE »FLOWER POWER«-GENERAtION IN GIANt MOUNtAINS IN JELENA GORA, POLAND, HE SEES
HIMSELF AS BOtH A EUROPEAN AND A WORLD CItIZEN.

IN 2007 ZAJĄC RELOCAtED PRIMARILY tO GERMANY. HE IS NOW BASED IN tHE tOWN OF FORSt ON tHE BORDER tO POLAND WHERE HE LIvES WItH HIS WIFE, MODEL AND MUSE NAtALJA HEIN.

tOGEtHER tHEY ORGANIZE AND PRESENt WORKSHOPS AND ExHIBtIONS ALL OvER EUROPE. tHEY ALSO tRAvEL FOR INSPIRAtION.
RECENt WORKS HAvE DRAWN FROM tRIPS tO GREECE IN SEARCH OF ANCIENt MYtHOLOGIES, JOURNEYING AROUND AUStRALIA AND ExPLORING ItS HIStORY AND tHE CULtURE AND ARt OF ItS ABORIGINAL PEOPLES, AS WELL AS, NORWAY tHE LEGENDS OF tHE NORDIC vIKINGS.

tO KAUKASUS tRIPS tHROUGH tHE HIDDEN WONDERS OF GEORGIA tO PROMEtHEUS CAvE.
FOLLOW ZAJĄC AND HIS MUSE IN tHEIR MOUNtAINS WE StARt tO DISCOvER HIS MUSICIAN AND SPIRItUAL SOURCE. WOODEN CHURCH »VANG« IN KARPACZ, WHERE THROUGH 27 YEARS ZAJĄC WAS A COMPOSER AND WRItER FOR tHE PROtEStANt CHOIR »THE BAND VANG«.